Institut za povrtarstvo - Smederevska Palanka 

Institut za povrtarstvo doo oglašava

JAVNO NADMETANJE RADI DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

I PREDMET JAVNOG NADMETANJA

1.         Poslovni prostor površine 108 m²,  koji je nalazi u prizemlju stambene zgrade na adresi ul. Prvog srpskog ustanka br. 112, koji je kao LOKAL A upisan u list nepokretnosti br. 7055 na KO Smederevska Palanka 1, kp.br. 5059, početna vrednost mesečne zakupnine: 1.020,00 evra neto u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS;

Licitacioni korak iznosi neto 50,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

2.         Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju bez inventara i instalirane opreme.

Oglašivač ima mogućnost posredovanja u dogovoru sa postojećim i novim zakupcem oko preuzimanja inventara i instalirane opreme, koja ne obavezuje zakupca.

3.         Poslovni prostor iz ovog oglasa ne može se davati u podzakup.

 

I I  OPŠTI USLOVI LICITACIJE

1.         Pravo učešća u licitaciji imaju sva lica koja su ispunila sledeće uslove :

-           Dostave dokaz o uplati licitacione kaucije u iznosu od  200.000,00  dinara na jedan od sledećih tekućih računa 160-265569-30 ili 170-30006153000-61 na dan licitacije;

-           Da su lica registrovana za obavljanje poslovne delatnosti minimum tri godine pre prijave i u periodu tri godine pre prijave nemaju evidentirane neizmirene obaveze u prinudnoj naplati NBS;

-           Da dostave overeno ovlašćenje od svog poslodavca za učešće u licitaciji na uvid komisiji na dan licitacije;

2.         Rok za podnošenje prijava je 18.08.2017. Komisija je donela odluku da će u slučaju neuspele licitacije naredna biti održana sa istom početnom vrednošću zakupnine;

3.         Licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora održaće se  21.08.2017. u 11 časova u sedištu Instituta za povrtarstvo doo, Karađorđeva 71, Smederevska Palanka;

4.         Trajanje zakupa je neodređeno vreme, otkazni rok tri meseca;

5.         Troškove korišćenja vode i električne energije, telefona i druge obaveze po osnovu komunalija snosi zakupac, kao i troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora;

6.         Poslovni prostor useljiv od 01.09.2017;

7.         Učesniku u javnoj licitaciji čija ponuda nije prihvaćena, kaucija se vraća u roku od 3 dana od javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će se smatrati avansom za narednu zakupninu. Depozit se ne vraća ponuđaču koji je odlukom Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja udaljen sa javnog nadmetanja zbog narušavanja reda i discipline;

8.         Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna prijava;

9.         Razgledanje nepokretnosti može se izvršiti dana 17.08. i 18.08.2017 u ugovorenom terminu sa zainteresovanim licima;

10.       Najpovoljniji ponuđač u roku od 3 dana od sprovedene licitacije potpisuje ugovor o zakupu poslovnog prostora i dužan je da tom prilikom dostavi dve blanko menice, menična ovlašćenja, depo karton, dokaz o registraciji menice kao instrument obezbeđenja plaćanja budućeg zakupa.

Sve dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana od 7 do 15 časova na telefon 026/ 317-170.