Na osnovu člana 2. stav 2. Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“ broj 41/2020 od 24.03.2020 i 43/2020 od 27.03.2020) Komisija za sprovođenje postupka za imenovanje direktora dana 02.04.2020. godine donosi

ZAKLJUČAK

Rok u kome se podnose prijave sa dokazima na Javni konkurs za imenovanje direktora Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka smatraće se isteklim kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja.

Obrazloženje

Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 29/2020 od 15.03.2020) proglašeno je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije od dana objavljivanja Odluke u Službenom glasniku Republike Srbije. Uredbom o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“ broj 41/2020 od 24.03.2020 i 43/2020 od 27.03.2020) propisano je da stranke u postupcima pred ustanovama za vreme vanrednog stanja ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci. Takođe, propisano je da će se dostavljanje pismena, u smislu primene propisanih rokova, u upravnom postupku smatrati izvršenim kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka je ustanova osnovana Odlukom Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 36/2019) koja posluje u skladu sa propisima kojim se uređuje pravni položaj javnih službi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016, 95/2018) propisano je da upravni postupak jeste skup pravila koja, između ostalih, ustanove primenjuju kada postupaju u upravnim stvarima. Prema istom zakonu, upravna stvar jeste pojedinačna situacija u kojoj organ pravno ili faktički utiče na položaj stranke, a stranka u upravnom postupku jeste fizičko ili pravno lice čija je upravna stvar predmet upravnog postupka i svako drugo fizičko ili pravo lice na čija prava, obaveze ili pravne interese može da utiče ishod upravnog postupka.

Shodno navedenom, a s obzirom da je oglas Javnog konkursa za imenovanje direktora objavljen u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošljavanje "Poslovi" br. 873 dana 18.03.2020. godine, od kada teče rok od 15 dana u kome zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove mogu podneti prijavu sa dokazima i s obzirom da taj rok prema redovnom toku stvari ističe 02.04.2020. tokom vanrednog stanja, komisija donosi Zaključak u skladu sa Uredbom o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja. 

U Sm. Palanci,

02.04.2020.

Komisija za sprovođenje postupka

za imenovanje direktora

dr Jelena Damnjanović, s.r.
dipl.pravnik Aleksandar Marković, s.r.
dr Milan Ugrinović, s.r.


Na osnovu čl. 62. Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS“, broj 49/2019 od 08.07.2019) i čl. 13. Odluke o osnivanju Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka („Službeni glasnik RS“, broj 36/2019 od 24.05.2019), na 4. sednici održanoj 28.02.2020. Upravni odbor Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka raspisao je

Javni konkurs za imenovanje direktora Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka

1 izvršilac

I.             PODACI O INSTITUTU:

Poslovno ime: Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka

Sedište: ul. Кarađorđeva br. 71, Smederevska Palanka

 

II.            PODACI O RADNOM MESTU:

Radno mesto: direktor Instituta

Broj izvršilaca: jedan

Poslovi direktora:

1. predstavlja i zastupa Institut,

2. organizuje i rukovodi radom Instituta,

3. stara se o zakonitosti i odgovoran je za zakonit rad Instituta,

4. izvršava odluke Upravnog odbora,

5. stara se o sprovođenju naučnoistraživačke delatnosti i o ukupnom radu Instituta,

6. odgovoran je za finansijsko-materijalno poslovanje Instituta,

7. donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radni mesta u Institutu i druge opšte akte, u skladu sa zakonom i statutom Instituta,

8. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u Institutu, u skladu sa zakonom,

9. predlaže Upravnom odboru program i plan rada Instituta i donošenje drugih odluka iz delokruga Upravnog odbora,

10. stara se o usklađenosti predloženog godišnjeg programa i plana rada sa petogodišnjim programom i planom rada i predlaže njihove izmene radi usklađivanja sa postignutim rezultatima, ciljevima i novonastalim okolnostima,

11. na osnovu periodičnih i godišnjih analiza obaveštava Upravni odbor i Naučno veće o rezultatima i ostvarivanju programa i planova rada,

12. izveštava ministarstvo u slučaju ako Institut prestane da ispunjava neki od uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti,

13. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Odlukom o osnivanju Instituta.

Direktor se bira na period od četiri godine.

Ukoliko lice koje bude imenovano za direktora nije zaposleno u Institutu za povrtarstvo, sa njim se zasniva radni odnos na određeno vreme.

 

III.           USLOVI ZA IMENOVANJE DIREКTORA:

1. Da je iz reda istraživača u naučnom ili nastavnom zvanju, kompetentan za naučne oblasti kojima se Institut bavi;

2. Da ima iskustvo u rukovođenju u oblasti naučno istraživačkog rada (projektom, grupom, institutom);

3. Da ima sposobnost u planiranju i organizovanju naučnoistraživačkog rada iz oblasti delatnosti Instituta;

4. Da ima menadžerske sposobnosti (saradnja sa privrednim i naučnim institucijama);

5. Da ima državljanstvo Republike Srbije;

6. Da se protiv ovog lica ne vodi krivični postupak ili istraga.

 

IV.          PRIJAVA:

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

Кandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože:

-  Program rada Instituta i plan i program budućeg razvoja i

-  Ličnu i naučnu biografiju kandidata sa posebnim osvrtom na organizaciono iskustvo kandidata i bibliografijom.

 

V.            DOКAZI КOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU:

1. Diploma o stručnoj spremi;

2. Uverenje o izboru u naučno ili nastavno zvanje;

3. Izvod iz matične knjige rođenih;

4. Uverenje o državljanstvu;

5. Dokaze kojima se potvrđuje iskustvo u rukovođenju u oblasti naučnoistraživačkog rada, sposobnost u planiranju i organizovanju naučnoistraživačkog rada iz oblasti delatnosti Instituta i menadžerske sposobnosti;

6. Uverenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, niti je pokrenuta istraga.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika.

Кandidati za direktora Instituta koji su zaposleni u Institutu ne moraju dostavljati dokumenta koja se nalaze u personalnom dosijeu.

 

VI.          ROК U КOME SE PODNOSE PRIJAVE:

Zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove mogu podneti prijavu sa dokazima u roku od 15 dana od dana objave oglasa u periodičnom glasilu Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

VII.         DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti u elektronskoj formi na email adresu info@institut-palanka.co.rs i u zatvorenoj koverti na adresu: Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka, ul. Кarađorđeva br. 71, 11420 Smederevska Palanka, sa naznakom „Za Кomisiju za sprovođenje postupka za izbor direktora.“.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Prijave kandidata sa kompletnom konkursnom dokumentacijom će se čuvati trajno u Odeljenju zajedničkih poslova Instituta.

 

VIII.        DAVANJE OBAVEŠTENJA O КONКURSU:

Zainteresovana lica mogu se, radi dobijanja dodatnih informacija, obratiti članu Кomisije za sprovođenje postupka za izbor direktora, Aleksandru Markoviću, elektronskom poštom na adresu amarkovic@institut-palanka.co.rs.

Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

Ovaj oglas objavljuje se u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošljavanje, oglasnoj tabli Instituta i na internet stranici Instituta.

 

Napomena: Oglas je objavljen u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošljavanje "Poslovi" br. 873 dana 18.03.2020. godine.

 [profiler]
Memory usage: real: 16777216, emalloc: 16573592
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem